SIA Stikla Serviss realizē projektu NP-2022/22

Starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “STIKLA SERVISS”, reģistrācijas Nr.
40003509472 (turpmāk – Sabiedrība) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) 30.03.2022. parakstīts Civiltiesisks līgums par projekta īstenošanu Nr. NP-2022/22, kas paredz projekta “Jauna, augstas pievienotās vērtības un dzīves kvalitāti atbalstoša produkta izstrāde SIA “Stikla serviss”” (turpmāk – Projekts), identifikācijas numurs NAGS2-IES-2021/4, īstenošanu atbalsta saņemšanai Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 4 “Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 4) 5.3. apakšpunktā noteiktās neliela apjoma grantu shēmas “Dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju izstrāde” ietvaros.